Ριπολίνες

Ριπολίνες νερού και διαλύτου για ξύλινες επιφάνειες ή τοιχοποίια