ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ Τ 400

3.0014.00 Με ΦΠΑ 24%

Διαλυτικό πιστολιού για την αραίωση όλων των βερνικιών, χρωμάτων και ασταριών διαλύτη, εξασφαλίζοντας γρήγορο στέγνωμα.

Εκκαθάριση
Τιμή Προϊόντος :
Με ΦΠΑ 24%
Επιβάρυνση Παραλλαγής :
Με ΦΠΑ 24%
Τελικό Σύνολο :
Με ΦΠΑ 24%
Σύγκριση
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: , , Ετικέτα:

Περιγραφή

Το Διαλυτικό Νίτρου Τ 400 είναι ένα μίγμα εξαιρετικά πτητικών οργανικών διαλυτών, άχρωμο, αδιάλυτο στο νερό, κατάλληλο για χρήση ως διαλυτικό σε βερνίκια, χρώματα και αστάρια διαλύτη, εξασφαλίζοντας γρήγορο στέγνωμα.

• Διαλυτικό νίτρου για γρήγορο στέγνωμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MSDS

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Στοιχεία επισήµανσης.
Ετικέτες κινδύνου σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) και τις µεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρµογές.
Εικονογράµµατα κινδύνου:
Προειδοποιητικές λέξεις: Κίνδυνος
∆ηλώσεις επικινδυνότητας:
H225 Υγρό και ατµοί πολύ εύφλεκτα.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
∆ηλώσεις προφυλάξεων:
P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102 Μακριά από παιδιά.
P210 Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P260 Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυµιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατµούς / εκνεφώµατα.
P271 Να χρησιµοποιείται µόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόµενο χώρο.
P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό.
P331 ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό.
P405 Φυλάσσεται κλειδωµένο.
P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου / περιέκτη σύµφωνα µε τους εθνικούς και τοπικούς κανονισµούς.
Περιέχει: ΟΞΙΚΟΣ Ν-ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ
ΞΥΛΟΛΙΟ (ΜΕΙΓΜΑ ΙΣΟΜΕΡΩΝ)
2.3. Άλλοι κίνδυνοι.
Με βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα, το προϊόν δεν εµπεριέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό µεγαλύτερο από 0,1%

 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
ΟΓΚΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ

,