Kraft Hard & Gloss Βερνικόχρωμα Διαλύτου

7.4023.00 Με ΦΠΑ 24%

Βερνικόχρωμα υψηλής ποιότητας για μέταλλα.

Διατίθεται σε συνολικά 38 αποχρώσεις.

 

Σύγκριση

Περιγραφή

Βερνικόχρωμα υψηλής ποιότητας για μέταλλα

Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωμα διαλύτου για μέταλλα. Εξασφαλίζει άριστη κάλυψη και στιλπνότητα και είναι ιδανικό για το βάψιμο κάθε μεταλλικής επιφάνειας εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης όπως κάγκελα, γκαραζόπορτες κλπ. Προσφέρει αντισκωριακή προστασία αφού προηγηθεί η βαφή με το κατάλληλο αστάρι. Ξεχωρίζει γιατί απλώνει θαυμάσια, δουλεύεται μαλακά, προσφέροντας μία στιλπνή, λεία κι ανθεκτική επιφάνεια με άψογο φινίρισμα. Στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα, σχηματίζοντας μία σκληρή και ελαστική επιφάνεια.

» Υψηλή σκληρότητα
» Αντοχή στο χρόνο
» Άψογο φινίρισμα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Σε περίπτωση παλαιών σκουριών, τρίψτε την επιφάνεια με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών.
» Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες: Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT RUST BLOCKER ή KRAFT MINIO.
» Σε ήδη βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες: Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα παλαιάς βαφής και εφαρμόστε απευθείας 2 στρώσεις τελικού χρώματος.

Η Συσκευασία των 2.5L διατίθεται μόνο σε No 8, 70, 84, Λευκό & Μαύρο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MSDS

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Σοβαρές οφθαλμικές βλάβες
 • Ερεθισμός του δέρματος
 • Δερματική ευαισθητοποίηση
 • Τοξικότητα για τις αναπνευστικές οδούς
 • Οξεία τοξικότητα
 • Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον
 • Εύφλεκτα υγρά
 • Μακριά από παιδιά
 • Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα
 • Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνεται τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή
 • Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου
 • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα
 • Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο .

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) : H315 – Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος H317 – Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση H319 – Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό H411 – Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

P302+P352 – ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό/… P305+P351+P338 – ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε P273 – Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον P501 – Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κέντρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών απορριμάτων, σύμφωνα με τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή υπερεθνικές νομοθεσίες Φράσεις EUH : . Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 1 kg
ΟΓΚΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ

0.750Lt, 2.5Lt

Εταιρία

Kraft Paints

» Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση επικείμενης βροχής τις επόμενες 5 ημέρες.
» Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε έως 5% κ.ο. με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή με KRAFT NITRO 1100 για εφαρμογή με πιστόλι και ανακατέψτε καλά.
» Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι αέρος.
» Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT HARD & GLOSS για τέλειο αποτέλεσμα.
» Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
» Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 16 ώρες.
» Επιφανειακό στέγνωµα: 2-3 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
» Για μείωση του χρόνου στεγνώματος και αύξησης της σκληρότητας αντί για διαλυτικό προσθέστε έως 8% κ.ο. σκληρυντή KRAFT HARD METAL EXTRA. Το μίγμα πρέπει να εφαρμοστεί εντός 8 ωρών.
» Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
» Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι.
» Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.
» Χρήση της βαμμένης επιφάνειας συνίσταται μετά το πέρας 48h και το πλήρες στέγνωμα του υλικού.
» Οι επιφάνειες είναι πλενόμενες μετά την πάροδο τουλάχιστον 30 ημερών από τη βαφή τους.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…